Stypendia i świadczenia dla studentów

Lista rankingowa do stypendium rektora 2021/2022

Nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego - Młody Badacz 2020–2025

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów. Program stypendialny doceni kandydatów na studia z najlepszymi wynikami. Program grantowy ułatwi studentom i doktorantom nawiązanie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Pomoże im podjąć badania na uczelniach zagranicznych, a także organizować międzynarodowe wydarzenia naukowe lub brać w nich czynny udział.

Program jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Szczegółowe informacje

Stypendium socjalne na semestr zimowy 2021/22

Świadczenia dla studentów

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Zapomoga
  4. Stypendium Rektora
  5. Stypendium Ministra

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2021/2022 o świadczenia 1-4 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2020 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.

Aktualne informacje na temat ww. stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM:

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2021/2022 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej -  począwszy od 06 września 2021 r. 

 Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w dziekanacie w terminie do 05 października 2021 r

W przypadku złożenia wniosku o stypendium  socjalne lub  stypendium   dla osób niepełnosprawnych po 05 października 2021 r., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów !).

Szczegóły na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/ 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora obowiązujace studentów Wydziału Nauk Biologicznych od roku akademickiego 2019/2020 (pdf.)


Stypendium ministra

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Wnioski należy złożyć wyłącznie  w systemie ZSUN/OSF w terminie  do dnia 15 października 2021 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. 


Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się:

mgr Katarzyna Grabowska : (+48) 71 375 62 31
e-mail: katarzyna.grabowska2@uwr.edu.pl