Stypendia i świadczenia dla studentów

Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów w okresie pandemii

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695 wprowadziła zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów (doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

  • Zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania : stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, studentom i doktorantom, którzy studiują więcej niż 6 lat. W dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie związane z posiadaniem tytułu zawodowego.
  • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniesienie limitu dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim.
  • W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł, osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego będą zwolnione z obowiązku przedstawiania zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych oraz dokumentowania źródeł utrzymania rodziny. Brak takiego dokumentu nie będzie stanowił przesłanki do wydania decyzji odmownej. Nadal jednak trudna sytuacja materialna jest jednym z obligatoryjnych warunków otrzymania stypendium socjalnego, obok posiadania dochodu nieprzekraczającego 1 050 zł na osobę w rodzinie;

Wnioski o świadczenia dla studentów i doktorantów należy rejestrować zgodnie z obowiązującą procedurą, poprzez platformę USOSweb. Zarejestrowane i podpisane wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do pracownika dziekanatu zajmującego się sprawami stypendialnymi w formie skanu a po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku, dokumentację w wersji papierowej należy przysłać do dziekanatu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Stypendium socjalne na semestr letni 2019/2020

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w
semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020


Świadczenia dla studentów

1. Stypendium socjalne

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

3. Zapomoga

4. stypendium Rektora

5. stypendium Ministra


Studenci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2019/2020 o świadczenia 1 - 4 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2018 r. uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie w roku akademickim 2019/2020 - 1050,00 zł.

Aktualne informacje na temat ww. stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora obowiązujace studentów Wydziału Nauk Biologicznych od roku akademickiego 2019/2020.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/. Wnioski do dziekanatu należy składać do dziekanatu w terminie do 18.09.2019.

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się:

mgr Katarzyna Sadowczyk: (+48) 71 375 29 80
e-mail: katarzyna.sadowczyk@uwr.edu.pl