Prace dyplomowe licencjackie

W związku z obowiązkiem ukończenia studiów I stopnia przygotowaniem przez studenta pracy dyplomowej i jej obroną podczas egzaminu dyplomowego, zaleca się promotorom prac co następuje:

1. Wymogi podstawowe

Praca licencjacka jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, temat pracy powinien być związany z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta. Praca podlega recenzji i ocenie oraz stanowi przedmiot dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego.

2. Charakter pracy

Praca licencjacka stanowi przygotowanie do prowadzenia badań i może mieć charakter teoretyczny lub praktyczny.

3. Wymogi merytoryczne:

 • Praca powinna zawierać:

- wyraźne określenie problemu badawczego/cel pracy,
- odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu:
     - w pracach teoretycznych literatura/aktualny stan badań stanowi podstawę do rozwiązania problemu nakreślonego w celu pracy;
     - w pracach praktycznych literatura przedmiotu stanowi tło podejmowanych badań i/lub stanowi przyczynek do dyskusji  nad sposobem rozwiązania problemu postawionego w pracy;
- szczegółowy opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze) w przypadku prac teoretycznych,
- rozwiązanie bądź próba rozwiązania przedstawionego problemu w przypadku prac praktycznych.

 •  Przygotowanie pracy licencjackiej powinno kształtować umiejętności:

− samodzielnych, autorskich i krytycznych studiów literaturowych,
− diagnozowania i oceny problemów badawczych,
− identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk przyrodniczych, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,
− posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w teorii i praktyce,
− prowadzenia logicznego toku wywodów,
− posługiwania się zrozumiałym i precyzyjnym językiem naukowym.

4. Egzamin dyplomowy

Egzamin ma formę ustną. Pytania/zagadnienia musza być sformułowane tak, by wykazać osiągnięcie wymaganych na danym kierunku oraz specjalności efektów kształcenia, zatem dotyczyć powinny nie tylko wiadomości, ale również umiejętności nabytych w trakcie studiów. Podczas egzaminu dyskusji podlega także zakres tematyczny jaki obejmuje praca dyplomowa.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego są tożsame z efektami kształcenia przewidzianymi dla poszczególnych kierunków i/lub specjalności oraz określonymi w sylabusach realizowanych przedmiotów.


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2020 Rektora UWr, egzaminy mogą być przeprowadzane metodami tradycyjnymi po ustaniu ograniczenia funkcjonowania uczelni. Obecnie egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w formie zdalnej.

Terminy egzaminów dyplomowych:
 • 1,2,6,7,8, 29,30,31 lipca
 • 28,31 sierpnia
 • 1,9,10,16,17,25 września

Szczegółowy harmonogram i terminy wykonywania poszczególnych czynności (kroków) w systemie APD znajdują się na stronie głównej WNB w zakładce Terminarz APD.

Procedura przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej została dostosowana do aktulanych przepisów Zarządzeniem Nr 6/2020 Dziekana WNB.

Terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika dziekanatu w roku akad. 2019/20 określono w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dziekana WNB.

Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. zarządzeniem, a następnie z instrukcją rejestracji pracy.

Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) https://apd.uni.wroc.pl/

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie daty złożenia pracy w dziekanacie przez studenta oraz wykonania recenzji przez promotora i recenzenta. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

 Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD
nie później niż 5 tygodni przed wyznaczonym terminem obrony.

Praca dyplomowa składana jest w Dziekanacie w terminie
7 dni roboczych przed egzaminem dyplomowym.
Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w systemie USOS.

Tytuł pracy dyplomowej zamieszczany w pdf. ma być
tożsamy z tytułem wpisanym do systemu APD.

Prace dyplomowe, które nie będą miały tytułu identycznego z tytułem wpisanym do systemu APD NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE przez dziekanat, a student nie zostanie dopuszczony do obrony w wyznaczonym terminie.

 W takiej sytuacji cały proces dyplomowania będzie musiał zostać przeprowadzony od początku: założenie przez dziekanat nowego zestawu w systemie z właściwym tytułem, wgranie pracy przez studenta, wysłanie przez promotora pracy do systemów antyplagiatowych, napisanie recenzji.

 Jeżeli zajdzie konieczność korekty tytułu pracy dyplomowej, który widnieje w systemie, to należy zgłosić ten fakt promotorowi i do dziekanatu PRZED wgraniem pracy do systemu APD przez studenta.


Wymagania dotyczące prac dyplomowych składanych w Dziekanacie:

Układ pracy:

 • strona tytułowa zawierająca: nazwę Uczelni, nazwę Wydziału, imię i nazwisko autora, numer albumu, tytuł w języku polskim i angielskim (tożsamy z tytułem wpisanym do systemu APD), nazwisko promotora pracy, nazwę jednostki, w której została wykonana oraz rok powstania (na stronie tytułowej NIE UMIESZCZAMY zdjęć, logo UWr itp.):
 1. wzór 1 do pobrania, praca realizowana na WNB, przykładowa strona tytułowa
 2. wzór 2 do pobrania, praca realizowana poza WNB, przykładowa strona tytułowa 
 • oświadczenie o prawach autorskich – (formularz do pobrania). Oświadczenie  należy podpisać i dołączyć bezpośrednio po stronie tytułowej tylko w wersji papierowej pracy dyplomowej (nie należy zamieszczać oświadczenia w wersji pracy wgrywanej do APD).

Proponowany układ:

 • spis treści,
 • wykaz stosowanych skrótów,
 • wykaz rycin i tabel,
 • wstęp (ogólne tło badanego problemu na podstawie źródeł literaturowych, przesłanki wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy, stan badań),
 • cel (zakres) pracy,
 • rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy: opis materiału i zastosowanych metod, prezentacja uzyskanych wyników pracy oraz ich analiza / dyskusja),
 • zakończenie (z jasnym określeniem wniosków wynikających z pracy oraz ewentualnie ze wskazaniem możliwości przyszłościowych badań czy analiz),
 • spis literatury zatytułowany "Bibliografia" - przygotowany w formie numerowanej, ułożony alfabetycznie,
 • streszczenie (limit znaków do 4000) i słowa kluczowe w języku polskim, które będą wpisywane podczas rejestracji pracy w systemie APD,
 • abstrakt (tłumaczenie streszczenia) i słowa kluczowe w języku angielskim, które będą wpisywane podczas rejestracji pracy w systemie APD.

UWAGA: streszczenie pracy w j. polskim i tłumaczenie w j. angielskim (abstrakt) zawarte w pracy należy dodatkowo zamieścić w systemie APD podczas rejestracji pracy. Streszczenia w pracy dyplomowej i streszczenia wgrywane dodatkowo do systemu APD mają być tożsame.

Wymogi edytorskie:

 • format arkusza papieru A4,
 • krój pisma: Times New Roman, stopień pisma: 12 pt,
 • interlinia: 1,5
 • marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm + na oprawę: 1 cm, (margines lustrzany)
 • justowanie tekstu(wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • akapity wyróżnione wcięciem akapitowym,
 • numeracja stron w stopce wyrównana do prawej, stopień pisma: 8 pt, pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy, numerujemy wszystkie strony, numerację zaczynamy od strony tytułowej (numer może być widoczny lub można go ukryć - należy skorzystać z opcji w narzędziach nagłówków i stopek „Inne na pierwszej stronie”)
 • tytuły rozdziałów – pogrubione wersaliki, stopień pisma: 12 pt, tytuły podrozdziałów – stopień pisma nie więcej niż 12 pt; poniżej każdego tytułu jeden wolny wiersz,
 • brak kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów,
 • druk dwustronny,
 • oprawa w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze ciemnozielonym – kolor Wydziału Nauk Biologicznych zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej UWr.

Praca dyplomowa składana w Dziekanacie (jeden egzemplarz) drukowana jest dwustronnie (marginesy lustrzane) z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system.


Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2018/2019 otrzymuje:

1) dyplom wraz z dwoma odpisami oraz suplement do dyplomu w języku polskim,
2) na wniosek – odpis dyplomu i/ lub odpis suplementu w języku angielskim, wniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim - formularz. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty obrony.

Za wydanie dokumentów absolwent  uiszcza opłatę na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne w wysokości:
1) za wydanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,
2) za wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem do dyplomu w języku angielskim – 40 zł.


Absolwent,  który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019, otrzymuje bezpłatnie, w zależności od złożonego wniosku:

1) dyplom i suplement do dyplomu wraz z dwoma odpisami dyplomu i dwoma odpisami suplementu do dyplomu w języku polskim   

lub 

2) dyplom i suplement do dyplomu oraz  jeden odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w języku polskim i jeden odpis dyplomu i  suplementu do dyplomu w języku angielskim - wniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim - formularz.  Wniosek należy złożyć do dnia ukończenia studiów.


Wniosek o dodatkowy odpłatny odpis dyplomu (20 zł) i suplementu (20 zł) w j.angielskim należy złożyć 30 dni od daty obrony.


 W celu wydania dyplomu należy razem z pracą dyplomową dostarczyć:

1) potwierdzenie opłaty za dyplom (jeśli dotyczy);
2) 4 aktualne czarno-białe fotografie o wymiarach 4,5x6,5 cm w stroju wizytowym bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami, wykonane na białym lub innym jasnym jednolitym tle;
3) informacje do suplementu oraz dokumenty potwierdzające - formularz do pobrania.doc
Katalog kategorii umieszczanych w suplemencie do dyplomu (w punkcie VI. „dodatkowe informacje”);
4) wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w j. angielskim (opcjonalnie);
5) kserokopia dowodu tożsamości.


Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:

1) Kartę obiegową - formularz do pobrania
2) Kartę zobowiązań (biblioteczną)
3) Legitymację studencką


Realizacja pracy licencjackiej poza WNB

Instrukcja postępowania w celu uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych została zatwierdzona uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych.

Formularze do pobrania:


Wznowienie na czas obrony pracy dyplomowej

Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonych Regulaminem studiów terminach zostaje skreślony z listy studentów. Osoba ta, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Podanie o wznowienie studiów (po uzyskaniu w pierwszej kolejności zgody promotora, a następnie akceptacji Dyrektora/kierownika ds. dydaktycznych) należy złożyć w Dziekanacie WNB najpóźniej 6 tygodni przed egzaminem dyplomowym.


 Akty normatywne:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich: