Uczenie się przez całe życie - lifelong learning 

Szybki rozwój społeczeństwa niesie za sobą konieczność zmian w podejściu do uczenia się i nabywania odpowiednich kompetencji. Planując swoją edukację musimy pamiętać o konieczności uwzględnienia idei kształcenia przez całe życie (ang. life long learning). Zbyt szybkie zmiany i zmieniające się wymagania na rynku pracy zmuszają do stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji zawodowych, co przyjęto nazywać kształceniem ustawicznym. Uczenie się może odbywać się w różny sposób (formalny, pozaformalny i nieformalny). Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego włącza się w ideę kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie różnych form edukacji dla odbiorców z różnych grup wiekowych. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie działania powinny rozpocząć się od wczesnej edukacji człowieka, aby uświadomić konieczność edukacji ustawicznej. Ma być to proces pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i doskonalenia kwalifikacji, który pozwala na możliwie wszechstronny rozwój osobowości, kształtowanie zainteresowań oraz wspieranie uzdolnień. Na WNB został utworzony Zespół ds. kształcenia przez całe życie, w skład którego wchodzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału. Jego zadaniem jest koordynowanie wszelkich działań związanych z kształceniem przez całe życie, diagnozowanie potrzeb w tym zakresie i organizowanie odpowiednich form kształcenia ustawicznego, na które pozwalają zasoby własne Wydziału.

Oferta zajęć dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych

Bogatą ofertę różnorodnych, proponowanych przez WNB UWr zajęć dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, a wpisujących się w koncepcję kształcenia przez całe życie znajdują się tutaj.

Konferencje naukowe dla nauczycieli

Na Wydziale organizowane są również cyklicznie konferencje naukowe dla nauczycieli, które pozwalają na zapoznanie ich z najnowszymi osiągnięciami w zakresie nauk biologicznych oraz są okazją do dyskusji i diagnozowania potrzep w zakresie przygotowywania odpowiedniej oferty działań edukacyjnych skierowanych do szkół różnego szczebla. Corocznie mają miejsce również spotkania z nauczycielami w ramach Olimpiady Biologicznej prezentujące między innymi nowe trendy i badania w zakresie nauk biologicznych.

Studia podyplomowe

Wydział oferuje również studia podyplomowe: Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

ERASMUS+

Kontynuacją programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme – LLP) uruchomionego przez Komisję Europejską na lata 2014 – 2020 jest program ERASMUS+, w którym również Wydział bierze udział. Więcej informacji tutaj.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wydział Nauk Biologicznych rozszerzył ofertę dydaktyczną w zakresie kształcenia przez całe życie włączając się w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszelkie informacje i program znajdują się na stronie internetowej UTW http://utw.uni.wroc.pl/

Kontakt:
Zespół ds. kształcenia przez całe życie
Koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dr Aleksandra Kilian
tel. 71 375 63 94
aleksandra.kilian@uni.wroc.pl