CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Uczestnicy studiów będą posiadać umiejętność rozpoznania poszczególnych elementów środowiska naturalnego, przede wszystkim chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poznają główne typy zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a osiągnięte wiadomości pozwolą im na samodzielne prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, tworzenie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000 oraz innych obiektów chronionych. Przekazywane na studiach informacje umożliwiają także wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych i dokumentacji przyrodniczej, rolnośrodowiskowej. Podstawowym celem studiów jest wszechstronne omówienie zróżnicowania środowiska przyrodniczego kraju oraz zapoznanie z systemem ochrony przyrody w Polsce. W trakcie studiów omawiane są również zagadnienia związane z wymieraniem gatunków i zanikiem różnorodności ekosystemów oraz inwazją organizmów obcych. W programie studiów prezentowane są również podstawowe kwestie związane z ochroną i zróżnicowaniem środowiska abiotycznego, aspekty prawne ochrony przyrody i środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Podczas studiów szczególną uwagę skupia się na ćwiczeniach terenowych oraz udziale ekspertów zewnętrznych w procesie kształcenia. Absolwent, po zdaniu egzaminu, może otrzymać certyfikat eksperta ochrony przyrody, potwierdzający jego kompetencje w przygotowaniu do pracy w ochronie środowiska naturalnego. Dodatkowo studenci mogą ubiegać się o zaświadczenie potwierdzające ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania ekspertyzy przyrodniczej (botanicznej lub ornitologicznej) do planu rolnośrodowiskowego.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, chcących poznać różnorodność biologiczną Polski. Natomiast celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zarządzania obszarami chronionymi. Studia są skierowane do osób związanych zawodowo z problematyką ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności pracowników lasów państwowych, doradców rolnośrodowiskowych, urzędników, a także nauczycieli, przedsiębiorców i hobbystów.

Wykaz wybranych przedmiotów:

 • Flora Polski
 • Bezkręgowe Polski (z naciskiem na gatunki chronione i zagrożone)
 • Kręgowce Polski (z naciskiem na gatunki chronione i zagrożone)
 • Chronione zasoby przyrodnicze Polski
 • Inwazje i wymieranie
 • Kartografia i fotointerpretacja
 • Siedliska przyrodnicze Natura 2000 i zróżnicowanie roślinności Polski
 • Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna
 • Programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
 • Metody ochrony ekosystemów oraz sporządzanie planów ochrony
 • System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
 • Prawo ochrony przyrody i środowiska
 • Ćwiczenia terenowe (realizowane w różnych regionach Polski)

Ogółem studia obejmują 430 godzin dydaktycznych i 60 punktów ECTS.

Informacje dodatkowe

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Marcin Kadej

Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
ul. Przybyszewskiego 65, pok. 104
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 63 50, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ekoznawca@uwr.edu.pl

Sekretarz studiów:

mgr Urszula Kaflowska

Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
ul. Przybyszewskiego 65, pok. 209 
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 63 85, fax. +48 71 375 63 86, e-mail: urszula.kaflowska@uwr.edu.pl, ekoznawca@uwr.edu.pl

Sekretariat:

Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
ul. Przybyszewskiego 65, pok. 209 
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 63 85, fax. +48 71 375 63 86, e-mail: ekoznawca@uwr.edu.plurszula.kaflowska@uwr.edu.pl

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Rekrutacja: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/
 • Internetowa rejestracja kandydatów: aktywny link
 • Termin rejestracji elektronicznej: 15.05–4.09.2020 r.
 • Termin składania dokumentów: 11.09.2020 r., godz. 9.00–15.00
 • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r.
 • Opłata: 2600 PLN/semestr
 • Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: zapis otwarty dla osób o wykształceniu wyższym biologicznym i nauk pokrewnych, jak i dla osób pragnących poznać różnorodność gatunkową i biocenotyczną Polski oraz chcących zajmować się lub zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi i środowiskiem naturalnym na różnych szczeblach w administracji samorządowej, w strukturach doradczych lub w organizacjach pozarządowych.

Uzyskane kwalifikacje: studia mają charakter kwalifikacyjny

Jesteśmy też na Facebook'u