Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego

17.06.2020


Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej (w formie zdalnej)

 mgr. Tomasza Bąkowskiego

Tytuł pracy: Rola translokazy DNA Irc5 w metabolizmie DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae

Promotor:  prof. dr hab. Robert Wysocki - Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Promotor pomocniczy: dr Ireneusz Litwin - Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:
1. dr hab. Anna Kurlandzka, prof. IBB PAN – Zakład Genetyki, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk w Warszawie
2. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR – Zakład Genetyki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc5ZGI3NzEtNTgxZi00Yjk3LTg0MzMtMzMyMGVmNDEwYmNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d137272f-a129-47cd-8be8-b053a1a806f7%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie zamieszczono:
1)    Streszczenia rozprawy doktorskiej
2)    Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8 Wrocław).

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania.pdf

Kontakt: mgr Marta Filistowicz, tel. 71 375 29 79, e-mail: marta.filistowicz@uwr.edu.pl

 Klauzula informacyjna dla uczestniczących w publicznej obronie

Informujemy, że:
1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację, a podstawę prawną przetwarzania stanowią odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 63 pkt 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. Poz. 695);
4. Nagranie z publicznej obrony zostanie usunięte w terminie 3 miesięcy od daty posiedzenia, na którym Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych podjęła uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
6. Mam Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Rejestrowanie publicznej obrony jest warunkiem jej przeprowadzenia;
8. Pani/Pana nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).