I POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Stypendia w semestrze zimowym 2017/2018:

Informacje dla studentów zamierzających ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym 2017/2018

Stypendia w semestrze letnim 2016/2017:

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2016/17

Kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w semestrze letnim 2016/2017

Ogólny wykaz wymaganych dokumentów o wysokości dochodów lub ich braku do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017

Wysokość dochodu, o którym mowa w par. 12 ust. 2 pkt c  obowiązującego regulaminu

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zmiana regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Katalog dochodów uzyskanych i utraconych  obowiązujący od 1 października 2016 r.

 

Wzory oświadczeń:

Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
Oświadczenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim


Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Radosława Bykowska:
tel.: (+48) 71 375 29 80
e-mail: radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl


 II STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

LISTY STYPENDIALNE 2016/2017

Wysokość stypendium dla wszystkich studentów wynosi 600 zł.


III STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. od roku 2015/2016 uległy zmianie zasady otrzymywania przez studentów i doktorantów Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Informacja na temat stypendiów ministra 2016/2017


Oświadczenie dotyczące spełniena przesłanek do pobierania stypendium

Oświadczenie o wyrażeniu zgody