I POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

 

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Radosława Bykowska:
tel.: (+48) 71 375 29 80
e-mail: radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl


 II STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium wynosi 600 zł


III STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

INFORMACJE

Oświadczenie dotyczące spełniena przesłanek do pobierania stypendium

Oświadczenie o wyrażeniu zgody


Wszystkimi sprawami stypendialnymi studentów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Radosława Bykowska
tel. 71 375 29 80, radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl