Opłaty 2016/2017

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów reguluje:


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2016/2017 na Wydziale Nauk Biologicznych

  • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

  • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

  • Stawka za potwierdzanie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 2000 zł, stawka za weryfikację każdego kolejnego przedmiotu w ramach złożonego wniosku wynosi 800 zł.

  • Stawki za powtarzanie zajęć lub zajęcia nieobjęte planem studiów z wychowania fizycznego oraz realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej określa Zarządzenie Rektora  w sprawie opłat za studia w roku akad. 2016/2017

Opłaty 2015/2016

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów reguluje:


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2015/2016

Lp. Kierunek Roczna opłata w zł
w roku akad. 2015/2016   
1 Biologia pierwszego stopnia niestacjonarne           I-4000
2 Biologia drugiego stopnia niestacjonarne  I-4000

 

  • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę;
  • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach i studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 Opłaty 2014/2015

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów reguluje:

Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2014/2015

Lp. Kierunek Roczna opłata w zł
w roku akad. 2014/2015    
1 Biologia pierwszego stopnia niestacjonarne           I-4000
2 Biologia drugiego stopnia niestacjonarne  I-4000

 

  • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę;

Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2013/2014

  • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę;
  • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.