Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Ukończenie modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela Biologii na III etapie kształcenia (gimnazjum) i/lub IV etapie kształcenia (szkoły ponadgimnazjalne) oraz Przyrody na IV etapie kształcenia (szkoły ponadgimnazjalne). Program przeznaczony jest dla wszystkich studentów, których program studiów obejmuje wszystkie działy Biologii, umożliwiając przygotowanie merytoryczne do realizacji szczegółowych wymagań określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla biologii na odpowiednich etapach edukacyjnych.

Modułowe kształcenie pedagogiczne skierowane jest do studentów innych specjalności niż nauczycielska.

Modułowe kształcenie pedagogiczne skierowane jest do studentów innych specjalności niż nauczycielska. Na Wydziale Nauk Biologicznych są to:

  • kierunek Biologia - wszystkie specjalności nienauczycielskie
  • kierunek Mikrobiologia
  • kierunek Genetyka i Biologia eksperymentalna

 

Aby uzyskać uprawnienia do nauczania w szkole , to najpóźniej przed rozpoczęciem II roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) należy zgłosić Pełnomocnikowi ds. dydaktycznych akces do modułowego programu nauczania biologii. Wówczas po jego ukończeniu (program obejmuje siedem semestrów, czyli jego realizacja będzie miała miejsce również na II stopniu studiów) nabędzie się uprawnień do nauczania:

  1. Biologii w gimnazjum
  2. Biologii w szkołach ponadgimnazjalnych
  3. Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych

 

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości uzyskania lub poszerzenia uprawnień nauczycielskich znajdują się tutaj.