Erasmus+ - kraje partnerskie i mobilność edukacyjna

Unijny program Erasmus+ wspiera kształcenie, praktyki i szkolenia studentów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych w latach 2014-2020.Uczestnikami tego programu są następujące kraje partnerskie:

 • wszystkie państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy
 • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod linkami:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

https://international.uni.wroc.pl/pl/studenci/erasmus-informacje-ogolne

Uniwersytet Wrocławski koordynuje akcje związane z mobilnością edukacyjną, które obejmują: 

1) Wyjazdy studentów na studia;

2) Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe;

3) Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych;

4) Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe.

Lista uczelni, z którymi Wydział Nauk Biologicznych zawarł umowy o wzajemnej wymianie studentów i pracowników.

Listę uczelni partnerskich, liczbę miejsc oraz miesięcy na wyjazd przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Np.

Kraj

Nazwa uczelni

Adres email kontaktowy

Liczba miejsc

Poziom studiów

Liczba osobomiesięcy

Dla

1

Belgia

Université catholique de Louvain - Biologia

Prof. Anne Legrève

mobilite-agro@uclouvain.be

 

2

2

6

studenci

2

Belgia

Katholieke Universiteit Leuven - Biologia

Matt Tips

matt.tips@biw.kuleuven.be

Elke Timmermans

elke.timmermans@int.kuleuven.be

 

2

1,2,3

6

studenci

3

Czechy

Masarykova Univerzita - Antropologia

Martin Cuta,

cuta@sci.muni.cz

 

2

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

4

Czechy

Ostravska Univerzita - Biologia

Michal Živný

michal.zivny@osu.cz

 

2

1,2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

5

Czechy

Masarykova Univerzita - Biologia i Biochemia

Pavel Hyršl,

paja@sci.muni.cz

 

1

1,2

5

studenci, pracownicy naukowi

6

Francja

Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I) - Biologia

Agnès Daniel

agnes.daniel@udamail.fr

 

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

7

Grecja

University of Crete - Biologia

Prof.  M. Pavlidis

pavlidis@biology.uoc.gr

 

2

1,2,3

10

studenci

8

Hiszpania

Universidad de La Laguna - Biologia

Jose Manuel Gonzales Hernandez

jmglezh@ull.edu.es

 

2

1,2

6

studenci, pracownicy naukowi

9

Hiszpania

Universitat de Barcelona - Farmacja (studenci); Biologia, Mikrobiologia, Biotechnologia (nauczyciele)

Dra. Maria Pilar Pérez Lozano

erasmus-farmacia@ub.edu

2

1,2

5

studenci, pracownicy naukowi

10

Hiszpania

Universidadde Cordoba - Biologia, Biochemia

María Paz Aguilar Caballos

internacionales.ciencias@uco.es

2

1,2

9

studenci, pracownicy naukowi

11

Niemcy

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main - Biologia

Stephanie Rudolph: international@bio.uni-frankfurt.de

2

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

12

Niemcy

Georg-August Universität Göttingen - Biologia

Karen Denecke

karen.denecke@zvw.uni-goettingen.de

1

1,2

10

studenci

13

Niemcy

Technische Universität Dresden - Biologia

Prof. Guenter Vollmer

Guenter.Vollmer@tu-dresden.de

2

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

14

Niemcy

Universität Bielefeld - Biologia

Karin Kruse

 karin.kruse@uni-bielefeld.de

1

3

5

studenci, pracownicy naukowi

15

Portugalia

Universidade de Coimbra - Biologia i Biochemia

Prof. Jorge Guiomar

aguiomar@bioq.uc.pt

 

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

16

Portugalia

Universidade de Coimbra - Biologia i Mikrobiologia

António Carriço Portugal

aportuga@bot.uc.pt

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

17

Portugalia

Universidade Lisboa - Biologia

Prof. Eugénia Rbeiro

eribeiro@fc.ul.pt

Prof. Margarida Ramos

mmramos@fc.ul.pt

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

18

Rosja

Tomsk State University - Biologia

Mr. Artem Yu. Rykun

+7 (3822) 529644

2

2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

19

Rumunia

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - Biologia

Dr Simona Oros

erasmus@usamvcluj.ro

incoming@usamycluj.ro

1

3

3

studenci, pracownicy naukowi

20

Słowacja

Prešovská Univerzita v Prešove - Biologia i nauki pokrewne

Dr Daniela Gruľová daniela.grulova@unipo.sk

2

1,2

8

studenci, pracownicy naukowi

21

Słowacja

Slovak Medical University - Zdrowie

Zuzana Vaneková

zuzana.vanekova@szu.sk

 

2

-

5 dni

pracownicy naukowi

22

Węgry

Szent István Egyetem - Nauki o życiu, Weterynaria

Zita Patkos

patkos.zita@aotk.szie.hu

 

1

3

9

studenci, pracownicy naukowi

23

Wielka Brytania

University of Northumbria at Newcastle - Biologia

Melissa Schueler (incoming) melissa.schueler@northumbria.ac.uk

Andy Garton (outgoing)

andy.garton@northumbria.ac.uk

2

2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

24

Włochy

University of Turin - Nauki o życiu

Prof. Enrico Bollo

enrico.bollo@unito.it

 

2

-

5 dni

pracownicy naukowi

25

Włochy

University of Sassari - Biologia środowiskowa, Ekologia

Savio Regaglia

relint@uniss.it

 

3

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

26

Włochy

University of Catania - Biologia środowiskowa

Prof. Gianpietro Giusso

g.giusso@unict.it

 

3

1,2,3

18

studenci, pracownicy naukowi

 

Wyjazdy studentów na studia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla studentów, którzy chcieliby odbyć część studiów na uczelniach w krajach partnerskich. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W przypadku studentów Wydziału Nauk Biologicznych, warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem a wybraną uczelnią z kraju partnerskiego. Efekty kształcenia przedmiotów lub projektów realizowanych przez studentów na uczelniach partnerskich muszą pokrywać się z efektami kształcenia przedmiotów realizowanych przez studentów na studiach kierunkowych naszego Wydziału.

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulaminy  rekrutacji i rozliczania dla Wydziału Nauk Biologicznych są dostępne poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (dokument pdf.)
 2. Regulamin rozliczania studentów z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (dokument pdf.)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia

Studenci realizujący przedmioty lub projekty naukowe na uczelni partnerskiej zobowiązani są do uzyskania ocen końcowych, na podstawie których otrzymają zaliczenie i średnią ocen na Wydziale Nauk Biologicznych. Oceny wystawione studentom muszą być wyrażone za pomocą 5-stopniowejskali ocen  zawartej w poniższej tabeli.

 

ECTS grade

Polish grade

Definition

A

5

(bdb)

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

B

4,5

(+db)

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

C

4

(db)

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

D

3,5

(+dst)

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

E

3

(dst)

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FX, F

2

(ndst)

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

Studenci mają obowiązek dopilnować aby oceny, które uzyskali na uczelni partnerskiej mieściły się w tej skali. Studenci, którzy po przyjeździe do kraju przedstawią oceny inne niż w tabeli, ale uzyskają 30 punktów ECTS za zaliczenie przedmiotów lub projektu, otrzymają w dziekanacie ocenę maksymalnie dostateczną za każdy przedmiot/projekt oceniony według innej skali.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w V semestrze studiów I stopnia (okres realizacji pracy licencjackiej) zobowiązani są do wybrania zakładu, w którym będą wykonywać pracę licencjacką oraz do złożenia deklaracji wyboru zakładu u odpowiedniego Dyrektora do spraw dydaktycznych przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Wyjazdy studentów na praktyki

Program Erasmus+ oferuje również wsparcie finansowe dla tych studentów i absolwentów naszego Wydziału, którzy chcieliby odbyć praktyki w różnych instytucjach (przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji: muzeum, bibliotece, szpitalu) krajów partnerskich, z wyjątkiem instytucji unijnych. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów w okresie do 1 roku po obronie pracy dyplomowej. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące. Praktyka powinna być powiązana z odbywanymi/odbytymi studiami.

Rekrutacja studentów i absolwentów na praktyki odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulamin rekrutacji dla Wydziału Nauk Biologicznych jest dostępny poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (dokument pdf.)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów na praktyki znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki

Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych. Liczba miejsc przysługujących pracownikom naszego Wydziału jest podawana na początku każdego roku akademickiego.

Procedura rekrutacji: osoby chętne do wyjazdu powinny dostarczyć Wydziałowemu Koordynatorowi programu Erasmus+ komplet dokumentów, zawierający:

 1. Wniosek, zawierający uzasadnienie celu wyjazdu, miejsce wyjazdu oraz podpis przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd.
 2. Oświadczenie o dotychczasowych wyjazdach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.
 3. Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ z podaną ilością godzin przypadających na poszczególne zajęcia.
 4. Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w roku akademickim poprzedzającym rok wyjazdu.

Termin składania dokumentów będzie podawany przez Koordynatora po ustaleniu liczby miejsc przypadających na wyjazdy dydaktyczne na Wydziale.

W trakcie kwalifikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Liczba dotychczasowych wyjazdów w ramach programów Erasmus/Erasmus+ (pierwszeństwo przydziału grantu posiadają osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w programie).
 2. Liczba oraz charakter zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ na WNB.
 3. Aktywność dydaktyczno-organizacyjna w roku poprzedzającym rok wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów dydaktycznych, stosownych procedur oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i rozliczenia wyjazdów znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow/llp-erasmus-wyjazdy-dydaktyczne

Kontakt

Koordynator Erasmus+
dr hab. Magdalena Migocka
tel. +48 71 375 41 13
magdalena.migocka@uwr.edu.pl