Postępowania habilitacyjne

Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.


Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego składane od dnia 2 lutego 2018 r. powinny być sporządzone, wraz z załącznikami, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261).

Wzory dokumentów:

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego należy wypełnić elektronicznie kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.


Do postępowań habilitacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe - Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016, poz. 1586)


Obowiązujące przepisy:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261). - postępowania wszczęte od 1.02.2018

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165)