Przewody Doktorskie

Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dycyplinach:

  • biologia
  • ekologia

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 1198):

Art. 54. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przewody doktorskie, przewody habilitacyjne, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora są prowadzone zgodnie z przepisami, na podstawie których zostały wszczęte.


I Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich


II Wzory załączników

Wzory załączników potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego

Wzory załączników potrzebnych do złożenia pracy doktorskiej


 Doktorant po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.


Protokoły na egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego) pobiera się w dziekanacie.

Po egzaminie protokół należy złożyć w dziekanacie w ciagu 7 dni. Potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu powinno być odnotowane również w indeksie.

Protokół bez daty egzaminu lub podpisów członków komisji  nie zostanie przyjęty.


Wykaz Wydziałowych komisji ds. przewodów doktorskich


Obowiązujące przepisy: