Przewody doktorskie

Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Obowiązujące akty prawne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej - Nauki Biologiczne: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski.


Przepisy obowiązujące do dnia 1 października 2019 r.

Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dycyplinach:

  • biologia
  • ekologia

Na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej Ustawę Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce:

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. przewody doktorskie będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją j.w.;

Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. "okresie przejściowym


Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

Zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim


Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Zgodnie z zaleceniem Komisji Centralnej, w przypadku rozprawy doktorskiej, w skład której wchodzą artykuły dwu- lub wielo-autorskie, konieczne jest dołączenie oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie w powstanie każdego takiego artykułu (w tym promotora i promotora pomocniczego).


Wzory załączników

Wzory załączników potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego

Wzór strony tytułowej

Wzory załączników potrzebnych do złożenia pracy doktorskiej


Doktorant po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.


Protokoły na egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego) pobiera się w dziekanacie.

Po egzaminie protokół należy złożyć w dziekanacie w ciagu 7 dni. Potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu powinno być odnotowane również w indeksie.

Protokół bez daty egzaminu lub podpisów członków komisji  nie zostanie przyjęty.


Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów nowej ustawy.