Listy rankingowe
- stypendium doktoranckie 2017/2018

Listy rankingowe - zwiększenie stypendium doktoranckiego 2017/2018

Lista rankingowa - stypendium dla najlepszych doktorantów 2017/2018

Lista osób rekomendowanych do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów (po uwzględnieniu wniosków złożonych po terminie)


I STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie na rok akad. 2017/18 przyznawane są zgodnie z:

ZARZĄDZENIEM Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIEM Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 10/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Od 1 stycznia 2015 roku na Wydziale Nauk Biologicznych wysokość stypendium doktoranckiego  na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie.


Ważne informacje dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018:

* Termin składania wniosków o stypendium doktoranckie - do 30 września b.r.

* Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - dla doktorantów przyjętych w roku 2017/2018 na I rok

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - dla doktorantów będacych w roku 2017/2018 na II, III i IV roku

* Do wniosku o stypendium dla doktorantów od II roku należy dołączyć:

opinię w sprawie aktywności dydaktycznej wg. wzoru (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 10/2015).


Stypendia doktoranckie na rok akad. 2018/19 przyznawane są zgodnie z:

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019


II ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Zwiększenia stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/18 przyznawane są zgodnie z:

 ZARZĄDZENIEM Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIEM Nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB nr 14/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dotyczy doktorantów od II roku studiów w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzeniem Dziekana WNB nr 9/2017 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/18 stanowiących podstawę do przyznania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dotyczy doktorantów I roku studiów w roku akademickim 2017/2018)

Minimalna kwota zwiekszenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. miesięcznie.


Ważne informacje na rok akademicki 2017/2018:

* Termin składania wniosków o zwiekszenie stypendium doktoranckiego - do 30 września b.r.

* Wniosek o zwiekszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok 2017/2018

* Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1. podpisaną przez doktoranta listę osiągnięć naukowych:

wzór dla doktorantów I roku
wzór dla doktorantów od II roku

2. dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia ułożone zgodnie z numeracją na liście (oryginały do wglądu i kopie do pozostawienia).

* Szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów będących na I roku w roku akademickim 2017/2018 do zwiększenia stypendium doktoranckiego


Ważne:
Osoby zamierzające się ubiegać o zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (Rektora), składają listę osiągnięć naukowych wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu.


Zwiększenia stypendiów doktoranckich na rok akad. 2018/19 przyznawane są zgodnie z:

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019


III POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Stypenia z Funduszu pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzeniem Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Szczegółowymi zasadami sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów obowiązujące na Wydziele Nauk Biologicznych


Ważne informacje w roku akademickim 2017/2018:

1. Terminy składania wniosków o świdczenia pomocy materialnej

Uwaga ! Rejestrację wniosków o pomoc materialną dla doktorantów można będzie rozpocząć:
- wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – od 2 października 2017 r. od godz. 19.00
- wniosek o stypendium socjalne, wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, wniosek o zapomogę - od 3 października 2017 r. od godz. 15.00

2. Do wydrukowanego wniosku z platformy USOSweb o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy dołączyć:

1) Załącznik do wniosku wg wzoru,
2) podpisaną przez doktoranta listę osiągnięć naukowych wg. wzoru,
3) dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia ułożone zgodnie z numeracją na liście (oryginały do wglądu i kopie do pozostawienia).

Ważne:
Osoby zamierzające się ubiegać o stypendium dla najlepszych doktorantów (Rektora) oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego, składają listę osiągnięć naukowych wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu.

3. Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wzory oświadczeń do stypendium socjalnego:

Zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim
Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami


V STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium składając w dziekanacie wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia w terminie do 12 września 2017 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom – Rada Wydziału wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w ww. rozporządzeniu oraz czy są one związane ze studiami odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie).

Szczegółowe informacje, obowiązujące rozporządzenie, wniosek, druki oświadczeń oraz wzór zestawienia doktorantów znajdują się na stronie internetowej https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl