Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe Biologii dla Nauczycieli

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

∙       Anatomia człowieka z antropologią
∙       Biochemia
∙       Biologia komórki
∙       Botanika i systematyka roślin
∙       Ekologia i ochrona środowiska
∙       Ewolucjonizm
∙       Fizjologia człowieka i zwierząt
∙       Fizjologia roślin
∙       Genetyka klasyczna i molekularna
∙       Immunologia
∙       Mikrobiologia i wirusologia
∙       Zoologia bezkręgowców
∙       Zoologia kręgowców
∙       Metodyka nauczania biologii
∙       Ćwiczenia terenowe z botaniki
∙       Ćwiczenia terenowe z zoologii
∙       Seminarium dyplomowe

Zajęcia z przedmiotów kierunkowych oraz z dydaktyki biologii prowadzone są w systemie blokowym, w czasie sobotnio-niedzielnych zjazdów, które odbywają się co dwa tygodnie. Przedmioty te realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych.
Łączna liczba godzin: 350.
Forma zaliczenia przedmiotów: egzamin bądź zaliczenie na ocenę.
Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
 

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania: 3 semestry
Termin składania dokumentów:  w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Opłata: wg kalkulacji w zależności od liczby kandydatów
Zasady naboru: wolny zapis
Wymagania: ukończone studia magisterskie o profilu przyrodniczym i posiadanie uprawnień pedagogicznych
Uzyskane kwalifikacje: studia kwalifikacyjne uprawniające do nauczania biologii

KONTAKT

Prof. dr hab. Anna Okulewicz - Kierownik Studiów
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
anna.okulewicz@microb.uni.wroc.pl, tel. 71 375 6226

dr Joanna Hildebrand – Sekretarz
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
joanna.hildebrand@microb.uni.wroc.pl, tel.  71 375 63 66

więcej...
Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Uczestnicy studiów będą posiadać swobodną umiejętność rozpoznania poszczególnych elementów środowiska naturalnego, przede wszystkim chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poznają główne typy zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a osiągnięte wiadomości pozwolą im na samodzielne prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, tworzenie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000 oraz innych obiektów chronionych. Przekazywane na studiach informacje umożliwiają także wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych i dokumentacji przyrodniczej, rolnośrodowiskowej. Podstawowym celem studiów jest wszechstronne omówienie zróżnicowania środowiska przyrodniczego kraju oraz zapoznanie z systemem ochrony przyrody w Polsce. W trakcie studiów omawiane są również zagadnienia związane z wymieraniem gatunków i zanikiem różnorodności ekosystemów oraz inwazją organizmów obcych. W programie studiów prezentowane są również podstawowe kwestie związane z ochroną i zróżnicowaniem środowiska abiotycznego, aspekty prawne ochrony przyrody i środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Podczas studiów szczególną uwagę skupia się na ćwiczeniach terenowych oraz udziale ekspertów zewnętrznych w procesie kształcenia. Absolwent, po zdaniu egzaminu, może otrzymać certyfikat eksperta ochrony przyrody, potwierdzający jego kompetencje w przygotowaniu do pracy w ochronie środowiska naturalnego. Dodatkowo studenci mogą ubiegać się o zaświadczenie potwierdzające ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania ekspertyzy przyrodniczej (botanicznej lub ornitologicznej) do planu rolnośrodowiskowego.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, pragnących poznać różnorodność biologiczną Polski. Natomiast celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zarządzania obszarami chronionymi. Są one polecane wszystkim osobom związanym zawodowo z problematyką ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności pracownikom lasów państwowych, doradcom rolnośrodowiskowym, urzędnikom, a także nauczycielom, przedsiębiorcom i hobbystom.

Wykaz przedmiotów:

 • Flora Polski
 • Bezkręgowe Polski
 • Kręgowce Polski
 • Chronione zasoby przyrodnicze Polski
 • Inwazje i wymieranie
 • Kartografia i fotointerpretacja
 • Siedliska przyrodnicze Natura 2000 i zróżnicowanie roślinności Polski
 • Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna
 • Programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
 • Metody ochrony ekosystemów oraz sporządzanie planów ochrony
 • System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
 • Prawo ochrony przyrody i środowiska
 • Ćwiczenia terenowe (realizowane w różnych regionach Polski)

Ogółem studia obejmują 430 godzin dydaktycznych i 60 punktów ECTS.

Informacje dodatkowe

Kierownik studiów: dr hab. Zygmunt Kącki

Kontakt:
ul. Kanonia 6-8
50-328 Wrocław
tel. +48 71 375 40 84, tel. +48 71 375 40 85
zygmunt.kacki@uwr.edu.pl, magdalena.wach@uwr.edu.pl

Czas trwania: 3 semestry
Termin rejestracji elektronicznej: 01.05 - 30.09.2016 r.
Przyjmowanie dokumentów:
03-07.10.2016 r.
Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2016 r.
Opłata: 6300 za cały okres studiów
Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: zapis otwarty dla osób o wykształceniu wyższym biologicznym i nauk pokrewnych, istnieje możliwość przyjęcia osób z innych dyscyplin naukowych.

Uzyskane kwalifikacje: studia mają charakter kwalifikacyjny

Rekrutacja elektroniczna:
http://rekrutacja.uni.wroc.pl/

 

więcej...
Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca" – ścieżka kształcenia: Zagospodarowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest przedstawienie zróżnicowania chronionych elementów środowiska, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, a także poznanie obiektów i form ochrony w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych do programów rolnośrodowiskowych. Ponadto w trakcie studiów omówiona zostanie problematyka wymierania gatunków i ekosystemów oraz inwazji gatunków obcych. Program studiów zakłada również charakterystykę podstawowych kwestii związanych z ochroną i zróżnicowaniem środowiska abiotycznego, aspektami prawnymi ochrony przyrody i środowiska, podstawami kartografii przyrodniczej oraz zasadami prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Studenci zostaną zapoznani z formami popularyzacji wiedzy o zagrożeniach i wartościach przyrodniczych oraz o sposobach turystycznego wykorzystania obiektów chronionych, opracowania ścieżek, zabaw i imprez edukacyjnych. Szczególnym aspektem studiów jest zapoznanie ze zróżnicowaniem, ekologią, dynamiką i zagrożeniami głównych typów ekosystemów Polski, z uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony ekosystemów, możliwości ochrony i wspomagania lokalnych populacji gatunków ginących, warunki ochrony siedlisk priorytetowych oraz możliwości prowadzenia gospodarski leśnej na siedliskach przyrodniczych. Będą potrafili dokonać oceny powstania szkody w środowisku oraz weryfikacji danych przyrodniczych zawartych w bazach danych RDOŚ i bazach Lasów Państwowych. W ramach studiów odbędą się także zajęcia terenowe prezentujące zasoby przyrodnicze obszarów chronionych lub wybranych Nadleśnictw, umożliwiające poznanie in situ elementów flory i fauny jako charakterystycznych składników poszczególnych siedlisk.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania studiów: 2 semestry
Termin składania dokumentów: w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Opłaty: wg umowy zawartej ze stroną zlecającą (Dyrekcja BULiGL)

Zasady naboru:
zamknięty, studia dla określonej grupy zawodowej (pracownicy BULiGL oraz LP). Przyjęcia na studia odbywają się na zasadzie naboru zamkniętego. Kandydaci delegowani są przez pracodawcę i zostają przyjęci na studia podyplomowe Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Ekoznawca utworzone Zarządzeniem Rektora (Nr 33/2008 z dnia 5 maja 2008) w ramach ścieżki kształcenia Zagospodarowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000.


Wymagania:
studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, magisterium zakresu nauk przyrodniczych lub pokrewnych), delegowanych przez pracodawcę oraz mających na celu uzupełnienie wiedzy o różnorodności gatunkowej i biocenotycznej Polski i kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi i środowiskiem naturalnym.


Uzyskane kwalifikacje
: absolwenci uzyskują wiedzę potrzebną do oceny stanu środowiska przyrodniczego; zostaną nauczeni rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z oceną ich stanu wykształcenia i identyfikacją zagrożeń; na studiach poznają zasady prowadzenia gospodarki leśnej w celu zachowania wartości biocenotycznej i gospodarczej cennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz bioróżnorodności; poznają metody ochrony ekosystemów; uczestnicy studiów uzyskają potrzebną wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie doświadczenie w przygotowaniu ocen oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych i innych opracowań związanych z ochroną przyrody.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Osoby, które uzyskały średnią ze studiów powyżej 4,0 mogą przystąpić do egzaminu na eksperta ochrony przyrody. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują „Certyfikat eksperta ochrony przyrody” wydawany przez Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotów jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianów wiadomości lub egzaminów.

KONTAKT

Dr hab. Zygmunt Kącki - Kierownik Studiów
Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
zygmunt.kacki@uni.wroc.pl, tel. 71 375 40 84

Dr inż. Marcin Kadej - Z-ca Kierownika Studiów
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław,
marcin.kadej@uni.wroc.pl, tel. 71 375-63 86

mgr inż. Magdalena Wach – Sekretarz
Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
ekoznawca@biol.uni.wroc.pl, magdalena.wach@uni.wroc.pl, tel. 71 375 40 85

więcej...