General Microbiology

23.07.2014


Opracowany w latach 2005-2006 angielskojęzyczny moduł dydaktyczny dla studentów amerykańskich pod nazwą General Microbiology realizowany jest w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego w miesiącach wakacyjnych, corocznie od 2006 r. Kurs jest prowadzony w ścisłej współpracy z University of Minnesota Duluth (UMD), USA, jako pokłosie bilateralnej umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej, nawiązanej  między uczelniami jeszcze na początku lat 90. XX w. Jej inicjatorem jest Dziekan Collage of Science and Engineering, profesor James Riehl, natomiast kontynuatorem profesor Conrad Firling. Od 2006 roku udało się zaproponować i wdrożyć, w ramach szkoły letniej, kurs General Microbiology, zgodnie ze standardami i potrzebami uczelni amerykańskiej (oferta kursu na stronie International Education Office UMD https://umnduluth.ieo.terradotta.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&

Program_ID=13762). Należy również podkreślić zaangażowanie i ogrom pracy merytorycznej i organizacyjnej nad projektem prof. Elżbiety Lonc,  dr Doroty Dziadkowiec, dr hab. Zuzanny Drulis-Kawy, prof. Roberta Wysockiego, dr hab. Marcina Łukaszewicza i dr Agnieszki Perec-Matysiak. Jako efekt prac wypracowany został model angielskojęzycznego 6-tygodniowego kursu z mikrobiologii, którego koordynatorami w kolejnych  latach byli prof. Elżbieta Lonc, prof. Robert Wysocki, a  od 2009r.  dr Agnieszka Perec-Matysiak.

Kurs General Microbiology (4 punkty kredytowe), stanowi integralną część podstawowego programu biologicznego kształcenia w University of Minnesota Duluth, USA. Kurs składa się z 28 wykładów (po 50 min każdy) oraz z 15 sesji laboratoryjnych (po 3 godziny każda). Uzyskana wiedza i umiejętności sprawdzane są w czasie trzech egzaminów (testy wyboru i eseje) oraz dwóch quizów. Na bieżąco oceniane są zdolności manualne studentów oraz raporty laboratoryjne. Podstawowymi podręcznikami obejmującym treści programowe wykładów i laboratoriów są Brock: Biology of Microorganisms Madigan, Martinko, Dunlap i Clark (2012) oraz Microbiology: A Laboratory Manual Cappuccino i Sherman (2014). Wykłady i laboratoria poddawane są ocenie w ramach  szczegółowych ankiet studenckich dotyczących zakresu materiału przedstawianego, sposobu prezentacji wykładów, atrakcyjności i kompetencji prowadzenia zajęć laboratoryjnych, podejścia nauczyciela do studentów oraz  zasad oceny i weryfikacji nabytej wiedzy. Istotne znaczenie kursu w postaci szkoły letniej, oprócz treści merytorycznych, to funkcje wychowawcze. Studenci amerykańscy wysoko oceniają możliwość poznania uwarunkowań codziennego życia akademickiego i studenckiego we Wrocławiu, a także w Polsce, jej historii na tle obecnych przemian ustrojowo-gospodarczych. Immamentną częścią mikrobiologicznego programu  dydaktycznego jest  bowiem jego kulturalno-poznawcza obudowa.

W roku 2014 kurs General Microbiology odbył się po raz dziewiąty, dla nowej grupy studentów z University of Minnesota Duluth, USA.

 

Dnia 26.11.2014r. w czasie tegorocznej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, minister Lena Kolarska-Bobińska wręczyła Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zespołowe osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii, którzy wnieśli istotny wkład w organizację i realizację angielskojęzycznego kursu General Microbiology dla studentów z University of Minnestota Duluth, USA .

Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego:

Wydział Nauk Biologicznych:

dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
dr Daria Augustyniak
dr Agnieszka Perec-Matysiak
dr Agata Dorotkiewicz-Jach
prof. Robert Wysocki
dr Joanna Hildebrand
dr Grażyna Majkowska-Skrobek
prof. Elżbieta Lonc

Wydział Biotechnologii:

dr hab. Dagmara Jakimowicz
dr hab. Marcin Łukaszewicz
dr Dorota Dziadkowiec

Link do strony MNiSW gdzie znajdują się filmy z uroczystości:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-wyroznila-wybitnych-naukowcow.html